Thời Khóa biểu

Thời khóa biểu HK 1 (2020-2021)

Ghi chú:  Thời khóa biểu chỉ đưa lên website 01 lần đầu mỗi học kỳ. Các thay đổi nhỏ về việc hoán đổi Phòng học [...]

Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2017-2018 Ghi chú: Thời khóa biểu chỉ đưa lên website 01 lần đầu mỗi học kỳ. Các thay [...]

Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2017-2018 Ghi chú: Thời khóa biểu chỉ đưa lên website 01 lần đầu mỗi học kỳ. Các thay [...]

Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2016-2017 Ghi chú: Thời khóa biểu chỉ đưa lên website 01 lần đầu mỗi học kỳ. Các thay [...]