Tốt nghiệp

Sinh viên KSCLC bảo vệ Tốt nghiệp thành công tốt đẹp – 6/2017

Trong các ngày 26 và 27/6, sinh viên các lớp 57KSGT, 57KSĐT và 57 KSCT tiến hành bảo vệ Đồ án tốt nghiệp để nhận bằng Tốt [...]

Biểu mẫu viết Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp

Để có bản Tóm tắt Đồ án Tốt nghiệp có đầy đủ thông tin, nội dung theo yêu cầu, đề nghị sinh viên tải và sử dụng [...]