Biểu mẫu viết Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp

Để có bản Tóm tắt Đồ án Tốt nghiệp có đầy đủ thông tin, nội dung theo yêu cầu, đề nghị sinh viên tải và sử dụng mẫu sau để viết Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp bằng Tiếng Pháp hoặc Tiếng Anh.