2297_BGDDT sua

Bộ GD&ĐT xác nhận văn bằng PFIEV tương đương trình độ Thạc sĩ (2015)

Chứng nhận chuyên ngành Cơ sở Hạ tầng giao thông (IT) tương đương trình độ Thạc sĩ (2017)

Chứng nhận chuyên ngành Kỹ thuật Đô thị (IU) tương đương trình độ Thạc sĩ (2017)

Chứng nhận chuyên ngành Kỹ thuật Công trình thủy (IH) tương đương trình độ Thạc sĩ (2017)

Chứng nhận kiểm định HCERESS của Trường Đại học Xây dựng (2017)