TS. Tống Ngọc Tú

Trưởng Ban

ThS. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh

Phó Trưởng Ban

Đội ngũ cán bộ:

  • Trưởng Ban: TS. Tống Ngọc Tú
  • Phó Trưởng Ban: ThS. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
  • ThS. Trần Thị Bích Vân
  • ThS. Hồ Văn Tuấn
  • KS. Phạm Thị Hồng Nga

BAN CHỦ NHIỆM QUA CÁC THỜI KỲ

Thời gian Trưởng Ban Phó Trưởng Ban
1999 ÷ 2009 TS. Mai Văn Được
2010 ÷ 2015 PGS.TS Bùi Hùng Cường
2015 ÷ 2019 PGS.TS Bùi Hùng Cường ThS. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
2020 ÷ nay TS. Tống Ngọc Tú ThS. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh