Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và Đầu tư Xây dựng – Bộ Quốc phòng tuyển dụng (10/2020)

Xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây