Quy định học và chuẩn ngoại ngữ của sinh viên Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV)

QUY ĐỊNH HỌC VÀ CHUẨN NGOẠI NGỮ

TẠI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO (PFIEV)

(Căn cứ theo Quyết định số 958/QĐ-ĐHXD ngày 27/8/2014 của Hiệu trưởng)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

  • Quy định này được áp dụng cho sinh viên của Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) – trường Đại học Xây dựng từ khóa 58 và có hiệu lực từ năm học 2015-2016.

Điều 2. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và trình độ ngoại ngữ theo tiến trình học tập

  • Sinh viên Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao được cấp bằng theo 3 cấp độ :

+ Sinh viên có 2 ngoại ngữ, tiếng Pháp (DELF B1 hoặc tương đương) và tiếng Anh (TOEIC 600 hoặc tương đương), đồng thời bảo vệ thành công trước hội đồng tốt nghiệp Việt-Pháp bằng ngoại ngữ được cấp bằng chất lượng cao của trường Đại học Xây dựng và phụ lục văn bằng của trường đối tác Pháp.

+ Sinh viên có 2 ngoại ngữ, tiếng Pháp (DELF B1 hoặc tương đương) và tiếng Anh (TOEIC 600 hoặc tương đương) được cấp bằng chất lượng cao của trường Đại học Xây dựng.

+ Sinh viên có 1 ngoại ngữ (tiếng Pháp hoặc tiếng Anh) có trình độ B1 theo khung tham chiếu châu Âu được cấp bằng của trường Đại học Xây dựng.

  • Các mức chuẩn yêu cầu tối thiểu về trình độ ngoại ngữ (sinh viên có thể chọn 1 trong 2 ngoại ngữ) theo tiến trình học tập của sinh viên được quy định như sau:

TT

Đối tượng

Tiếng Pháp, DELF

hoặc tương đương

Tiếng Anh, TOEIC

hoặc tương đương

1

Sinh viên năm thứ nhất

A1

2

Sinh viên năm thứ hai

A2

3

Sinh viên năm thứ ba

B1

4

Sinh viên năm thứ tư

300

5

Sinh viên năm thứ năm

450

 Điều 3. Tổ chức giảng dạy, học tập và đánh giá

  • Trong Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao, tiếng Pháp (35 ĐVHT) và tiếng Anh (10 ĐVHT) là các môn học bắt buộc.
  • Đối với tiếng Pháp, bộ môn tiếng Pháp tổ chức thi, đánh giá trình độ sinh viên vào cuối năm thứ nhất và cuối năm thứ hai, sinh viên dự kì thi lấy bằng DELF B1 (hoặc tương đương) của Bộ Giáo dục Pháp vào cuối năm thứ ba. Đối với tiếng Anh, sinh viên phải dự kỳ thi đánh giá trình độ do trường Đại học Xây dựng tổ chức vào cuối năm thứ tư và cuối năm thứ năm.

Điều 4. Xử lý trong quá trình học tập

  • Nếu sinh viên không đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định tại điều 2 thì sẽ bị xử lý học tập như sau :
  • Đối với khóa 58 : từ học kỳ 2 năm thứ tư, sinh viên chỉ được phép đăng ký 50% khối lượng học tập so với thời khóa biểu đã xếp tương ứng với lớp quản lý của sinh viên.
  • Từ khóa 59 trở đi : từ học kỳ 1 năm thứ tư, sinh viên chỉ được phép đăng ký 50% khối lượng học tập so với thời khóa biểu đã xếp tương ứng với lớp quản lý của sinh viên.

 

                                                                                                          Ban KSCLC